Nomot is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres:                 Parkerbaan 2, 3439 MC  NIEUWEGEIN

Telefoon:              +31 30 6094394

E-mail:                communicatie@nomot.nl

Internet:               www.nomot.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Nomot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt of een derde partij hiertoe heeft geautoriseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Nomot verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens:

– Banknummer (welke wij aan u kunnen vragen ten behoeve van een advies aan de verzekeraar

om een schadebedrag aan u uit te keren)

– Enkele verzekeringstechnische gegevens zoals het polis- en schadenummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@nomot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Nomot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen bij u af te leveren of diensten bij u uit te voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:

Nomot neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nomot) tussen zit. Nomot gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Promis (voor het registreren van relatiegegevens van klanten en gegevens over af te wikkelen schade), Ritplan (voor het optimaliseren van te rijden routes) en Exact (voor de financiële administratie).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Nomot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Omdat Nomot in principe garantie geeft op haar reparaties gedurende de resterende levensduur van het herstelde object, worden na de wettelijke bewaartermijn uitsluitend die gegevens bewaard welke noodzakelijk zijn om een garantieclaim te kunnen beoordelen en eventuele noodzakelijk serviceherstel uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Nomot verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Nomot gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nomot en heeft u het recht op gegevens overdraag­baarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar communicatie@nomot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Nomot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Nomot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons contact center of via communicatie@nomot.nl