Algemene Voorwaarden

Van NOMOT B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten krachtens welke NOMOT B.V., hierna te noemen “NOMOT”, werkzaamheden verricht of opdrachten uitvoert, voorzover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door NOMOT uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van NOMOT, hierna te noemen “opdrachtgever”, blijven buiten toepassing. Ook de vermelding onder brieven of facturen van de opdrachtgever dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kan hier geen afbreuk aan doen.
 2. Alle van NOMOT uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Alle door NOMOT opgegeven termijnen zijn indicatief.
 3. De oplevering geschiedt, indien de werkzaamheden bij NOMOT worden verricht bij NOMOT (Nieuwegein), indien de werkzaamheden bij opdrachtgever worden verricht bij opdrachtgever. Indien de werkzaamheden bij NOMOT worden verricht en NOMOT, al dan niet voor rekening van opdrachtgever, het transport regelt, is NOMOT vrij in de keuze van de verpakking, het transportmiddel en de af te sluiten transportverzekering.
 4. Nomot is vrij in de keuze van de te gebruiken apparatuur, materialen, reinigingsmiddelen en dergelijke en de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht. NOMOT is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, de werkzaamheden of een deel daarvan in opdracht van NOMOT te laten verrichten door derden.
 5. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, indien hij in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, zijn bedrijf wordt stil gelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, danwel indien hij onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft NOMOT het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten of de overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot schadevergoeding gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van NOMOT om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
 6. NOMOT brengt prijzen in rekening op basis van nacalculatie, tenzij anders overeengekomen. Alle door NOMOT opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
 7. De betaling dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden à contant bij oplevering. Indien betaling op een later tijdstip is overeengekomen, dient de betaling in ieder geval te hebben plaats gevonden binnen acht dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met twee en een half procent.
 8. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door opdrachtnemer geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of terzake van de met de cliënt afgesloten overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enige niet – niet tijdig of niet geheel – betaald factuurbedrag of uit enige andere hoofde, komen zonder dat terzake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de cliënt. Ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke ingeval enig gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij wordt gebracht. Een en ander bedraagt tenminste 15% van de som van de hoofdsom en vertragingsrente met een absoluut minimum van € 100 per keer. De in de boeken van opdrachtnemer voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de cliënt.
 9. NOMOT heeft het recht de afgifte van een zaak, welke zij onder zich heeft, op te schorten, totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens NOMOT is nagekomen. Indien opdrachtgever, na door NOMOT schriftelijk te zijn aangemaand, met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen in gebreke blijft, heeft NOMOT het recht de betrokken zaak, na het verkrijgen van een executoriale titel, volgens de regelen der wet te doen verkopen, teneinde zich op de opbrengst te kunnen verhalen ter voldoening van haar vorderingen op opdrachtgever. Eventuele executiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor de opslagkosten waarvoor per object per week een minimum geldt van € 10.
 10. In het geval dat de kosten van de door NOMOT te verrichten werkzaamheden door opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op een verzekeringsmaatschappij kunnen worden verhaald, draagt opdrachtgever zijn vordering op deze verzekeringsmaatschappij, door het aangaan van de overeenkomst met NOMOT, aan NOMOT over. Opdrachtgever geeft in dit geval door het aangaan van de overeenkomst met NOMOT, aan NOMOT volmacht de cessie aan de verzekeringsmaatschappij te (doen) betekenen. Voorzover de hier bedoelde cessie, door het aangaan van de overeenkomst met NOMOT, (nog) niet (volledig) rechtsgeldig tot stand is gekomen, verplicht opdrachtgever zich tot het verlenen van al zijn medewerking aan het rechtsgeldig doen overdragen van betreffende vordering aan NOMOT.
 11. NOMOT verricht alle werkzaamheden naar beste vermogen en volgens goed vakmanschap en stelt alles in het werk om conform de gemaakte afspraken het beoogde resultaat te realiseren. NOMOT kan echter niet garanderen dat het beoogde resultaat wordt bereikt.
 12. Opdrachtgever dient de zaken waaraan door NOMOT werkzaamheden zijn verricht onverwijld na ontvangst of oplevering te controleren en eventuele klachten binnen ten hoogste acht dagen na ontvangst of oplevering schriftelijk aan NOMOT kenbaar te maken. Reclames worden door NOMOT slechts in aanmerking genomen indien bovengenoemde reclametermijn in acht is genomen, indien opdrachtgever zich aan de voorschriften of aanwijzingen van NOMOT heeft gehouden, alsmede indien NOMOT de werkzaamheden niet naar beste vermogen en goed vakmanschap heeft verricht. Indien een reclame door NOMOT gegrond wordt bevonden, is NOMOT verplicht tot het herstellen van de gebreken of het opnieuw uitvoeren van de werkzaamheden, zulks ter keuze van NOMOT.
 13. Voor door opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, of onrechtmatige daad is NOMOT uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van NOMOT. In het geval van een verborgen gebrek in het behandelde goed is NOMOT dus nimmer aansprakelijk voor de geleden schade. NOMOT is evenwel nimmer verplicht een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan vijf maal het bedrag dat opdrachtgever ter zake van de opdracht is kwestie aan NOMOT verschuldigd is, met een maximum van € 2000 per overeenkomst, dan wel, indien deze lager is dan voornoemd bedrag, met een maximum van de dagwaarde van de beschadigde zaak. NOMOT is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, dan wel voor indirecte schade of vervolgschade.
 14. Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door NOMOT zijn bevestigd.
 15. De overeenkomsten tussen NOMOT en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen worden beslecht door de rechter te Utrecht.

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 3043).